پارس هاست

شماره حساب

۲۹۰.۸۱۰۰.۱۲۰۰۹۴۲۳.۱

شماره کارت

۵۰۲۲۲۹۱۰۹۳۳۶۰۴۸۳

شماره شبا

IR۶۱۰۵۷۰۰۲۹۰۸۱۰۱۲۰۰۹۴۲۳۱۰۱

شرکت فناوری سرورپارس ارقام گستر